Algemene voorwaarden FJ Producties

Versie juli 2016

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
FJ: FJ. Creative. Digital. Production., FJ film en fotografie, vormgeving en promotie en/of fjproducties.nl. Wederpartij: de partij waarmee FJ een overeenkomst sluit.
Foto: de stoffelijke en/of online drager, door FJ aan de wederpartij geleverd, waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, een en ander in de meest brede zin van het woord.
Video: de stoffelijke en/of online drager, door FJ aan de wederpartij geleverd, waarop een videografisch en/of audiovisueel werk is vastgelegd, een en ander in de meest brede zin van het woord.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord, aanneming van werk en op alle rechtsbetrekkingen tussen FJ en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien en voor zover door FJ schriftelijk bevestigd en gelden slechts voor de daarop betrekking hebbende transactie. Algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, worden door FJ uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met de inhoud van de overeenkomst, prevaleert hetgeen is opgenomen in de overeenkomst.
 3. Mochten één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet en wordt de nietige of vernietigde bepalingen geacht te zijn vervangen door een bepalingen met een inhoud die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert en zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van deze oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle offertes en prijsopgaven geheel vrijblijvend en gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens bij de aanvraag of op het tijdstip van koop/overdracht. FJ heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
 2. De opgegeven prijzen gelden voor aflevering van goederen in het pand waar FJ bedrijf uitoefent, zijn exclusief omzetbelasting en inclusief verpakkingskosten, echter met dien verstande dat indien naar oordeel van FJ speciale verpakking benodigd is, FJ hiervoor extra kosten in rekening kan brengen. De opgegeven prijzen zijn in Nederlandse valuta.

Artikel 4. Levering en retourneren 

 1. Levering geschiedt in het pand waar FJ haar bedrijf uitoefent.
 2. Leveringen zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.
 3. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer geleden.
 4. Indien niet is overeengekomen dat een foto in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze na gebruik onverwijld zorg te dragen voor de kosteloze retournering aan FJ. Wat betreft foto’s eindigt het risico van de wederpartij op het moment dat de foto’s door FJ in goede orde en onbeschadigd zijn ontvangen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van FJ. Indien een foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan FJ is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd. In geval van vermissing of beschadiging van een foto is een vergoeding verschuldigd van: minimaal € 100,00 voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of aanduidingen van reproductie op foto’s.
 5. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn geen fatale termijn. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door FJ vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen. Indien FJ en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft FJ het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
 6. In geval van annulering van een opdracht heeft FJ recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 7. Door FJ geleverde goederen, welke niet voldoen aan de eisen en/of toleranties hieraan door tekening of norm gesteld, worden, indien de wederpartij aantoont dat deze artikelen door hem dientengevolge niet te verwerken zijn, door FJ teruggenomen en vervangen, of de wederpartij wordt door FJ gecrediteerd. Gebreken aan een deel van de goederen of diensten geven niet het recht tot afkeuring van het totaal der geleverde goederen of verleende diensten. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkstaking en het niet aan hun verplichtingen voldoen van de leveranciers. FJ is niet aansprakelijkheid voor enigerlei schade in welke vorm dan ook, ontstaan door te late of incomplete levering.

Artikel 5. Auteursrecht  

 1. Het auteursrecht van de door FJ ontworpen of vervaardigde reclameteksten, advertenties, schetsen, werktekeningen, foto’s, video’s, modellen, etc. blijft bij FJ berusten, ook wanneer de wederpartij een order heeft geplaatst die hierop betrekking heeft en deze aan hem is gefactureerd. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FJ wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengen of te laten aanbrengen in door FJ ontworpen of vervaardigde reclameteksten, advertenties, schetsen, werktekeningen, foto’s, video’s. modellen, etc. Toekomstige, huidige en vroegere wederpartijen zijn niet gerechtigd zonder hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FJ verkregen te hebben, gebruik te maken dan wel te doen maken van door FJ ontworpen of vervaardigde reclameteksten, advertenties, schetsen, werktekeningen, foto’s, video’s, modellen, etc. voor een ander doel dan door FJ is opgegeven. Dit op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 4.500,00 aan FJ per overtreding, onverminderd het bepaalde in de auteurswet en haar recht om vergoeding te eisen van haar werkelijke schade. Elke afzonderlijke overtreding of hiermee verband houdende reclameactiviteit door of namens toekomstige, huidige of vroegere wederpartijen bedreven, wordt als een incidentele overtreding in de zin van dit artikel beschouwd.
 2. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch, videografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond.
 3. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie, kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van FJ. Bij gebrek aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of oplage, worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Elk gebruik van een foto/video dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van FJ. Bij inbreuk komt FJ een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij FJ gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 225,00, onverminderd het recht van FJ op vergoeding van haar volledige daardoor geleden schade.
 5. De naam van FJ dient duidelijk bij een gebruikte foto/video te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto/video in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt FJ en/of de fotograaf/videograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100%van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten, onverminderd het recht van FJ en/of de fotograaf/videograaf op vergoeding van de volledige daardoor geleden schade. Bij publicatie van een fotografisch/videografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan FJ te doen toekomen.
 6. Uitsluitend de wederpartij of elke derde die een fotografisch/videografisch werk openbaar maakt, verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden en vrijwaart FJ voor alle mogelijke aanspraken van derden. FJ is verplicht waar mogelijk mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. FJ is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij in verband hiermee ontstaat, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van FJ. In elk geval is de aansprakelijkheid in een dergelijke geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 7. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft FJ het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van de wederpartij.

 Artikel 6. Aansprakelijkheid en vergoedingen 

 1. De aansprakelijkheid van FJ (en of haar medewerkers of de door haar ingeschakelde derden) op welke grondslag dan ook is altijd beperkt tot uitsluitend directe schade geleden als gevolg van opzet of grove opzet aan de zijde van FJ en nooit meer dan het overeengekomen factuurbedrag van de betreffende opdracht dan wel – indien dat factuurbedrag hoger is dan de verzekerde som – de som waarvoor FJ in een voorkomend geval is verzekerd.
 2. FJ is derhalve nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, daaronder begrepen indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot vertragingsschade, gemiste omzet/winst, bedrijfsschade e.d.). De wederpartij vrijwaart FJ voor alle gevolgen, schade en/of kosten, waaronder die van verdediging, experts, etc., indien tijdens de uitvoering van de opdracht of op enig moment daarna mocht blijken, dat een ander dan de wederpartij rechten kan doen en doet gelden op ten behoeve van die opdracht gereproduceerde of anderszins verwerkte zaken, waarop copyright of andere auteursrechten van toepassing zijn. Het risico van vergissingen en/of onjuiste plaatsingen van advertenties etc. welke niet schriftelijk aan FJ zijn opgegeven is geheel voor rekening van de wederpartij. Schriftelijk aan FJ opgegeven advertenties etc. alsmede plaatsingsdata worden als zodanig behandeld en doorgestuurd naar het desbetreffende medium. Het risico van vergissingen en/of onjuiste plaatsingen is daarna eveneens voor rekening van de wederpartij. Gegevens omtrent het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleuren, afbeeldingen, etc., zijn voor FJ niet bindend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle foto’s en video’s en door FJ geleverde zaken (daaronder begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) offline of online bestanden, e.d.) blijven eigendom van FJ.
 2. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt en de wederpartij alle verplichtingen uit enige overeenkomst met FJ is nagekomen.
 3. Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen, ook bij dienstverlening, wordt door FJ geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 4. De door FJ geleverde zaken (een en ander in de meest brede zin van het woord) kunnen en mogen niet door de wederpartij worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. Deze bepaling heeft zowel een verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke werking.

Artikel 8. Prijzen en betaling 

 1. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta, loonsverhogingen etc., dan behoudt FJ het recht om het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen. Zijnerzijds zal de wederpartij echter het recht hebben om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met slechts het vergoeden van de reeds voldane prestatie, op basis van de prijzen die golden voor de prijsverhoging. Dit geldt mits dit binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aangetekend wordt meegedeeld aan FJ. Bij samengestelde prijsopgaven heeft FJ niet de verplichting tot levering van een gedeelte tegen een proportionele prijs. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij FJ gebruikelijke vergoeding van toepassing. FJ heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op het auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten recht voor zijn rekening. Indien aannemelijk is dat FJ hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking. De wederpartij zal de factuur van FJ op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan FJ heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht op reclamatie van de wederpartij.
 3. Elke levering, ook een levering van een deel of verscheidene delen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd. FJ behoudt zich het recht voor om van de koper of opdrachtgever voor of tijdens de behandeling van diens opdracht(en) de betaling van een of meer voorschotten te verlangen, alvorens de uitvoering van diens opdracht voort te zetten. Betalingen dienen in Nederlandse valuta te geschieden.
 4. FJ is altijd gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren, naar oordeel van FJ voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper of opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer wanneer krediet is bedongen. Weigering van de koper of opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft FJ het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van FJ op vergoeding van reeds geleverde diensten, onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 5. Voorschriften, van welke autoriteit dan ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde goederen of diensten verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper of opdrachtgever.
 6. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag; wanneer van de koper of opdrachtgever faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling wordt of is aangevraagd; wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd; en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of – voor zover de koper een rechtspersoon is – wordt ontbonden.

Artikel 9. Reclames 

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen of verleende diensten als op factuurbedragen, dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen, diensten of facturen per aangetekend schrijven bij FJ te zijn ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van datgene waarop de reclame betrekking heeft.
 2. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het hierboven gestelde kunnen zij niet aanvaard worden en wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer FJ van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft FJ het recht hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering (op de eerder overeengekomen leveringslocatie) over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de wederpartij FJ het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren.
 3. FJ is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betreffende wederpartij op het ogenblik van het indienen van de reclame aan al zijn op dat moment jegens FJ bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en FJ dan ook voortvloeiende, heeft voldaan. Reclames leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichting en geven geen recht op aftrek van enigerlei compensatie op verrekening.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat samenhangt of voortvloeit uit een met FJ gesloten overeenkomst wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Artikel 11 – Wijzigingen

FJ is bevoegd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzingen in welk geval FJ de gewijzigde algemene voorwaarden onverwijld aan de wederpartij zal toezenden.